Link Checker

در این برگه می توانید چندین لینک دانلود را چک کنید ببینید که آیا هنوز فعال هستند. تا حداکثر ۲۰۰ آدرس می توانید وارد کنید. هر آدرس را در یک سطر وارد کنید و سپس «چک فایل‌ها» را بزنید.